Algemene voorwaarden

1. Definities
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;Consument: de Klant die een natuurlijk persoon is, die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs- , ambachts-, of beroepsactiviteit.Dag: kalenderdag;Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen infor- matie mogelijk maakt;Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumen- ten aanbiedt, in dit geval Brand Factory - MOA;Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Brand Factory - MOA en de Klant wordt gesloten in het kader van een georgani- seerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de over- eenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
2. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Brand Factory 12 B.V. (Handelsregisternummer 55693385), hierna te noemen: “Brand Factory - MOA”, en een Klant waarop Brand Factory - MOA deze voorwaarden van toepas- sing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Brand Factory - MOA, voor de uitvoering waarvan door Brand Factory - MOA derden dienen te worden betrokken.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Brand Factory - MOA en zijn directie.De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Brand Factory - MOA en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.Indien Brand Factory - MOA niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Brand Factory - MOA in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen;Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschik- baar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Brand Factory - MOA voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aan- geven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Brand Factory - MOA zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden;Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duur- zame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3. Offertes en aanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen van Brand Factory - MOA zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer be- schikbaar is.Brand Factory - MOA kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aan- gegeven.Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Brand Factory - MOA daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Brand Factory - MOA anders aangeeft.Een samengestelde prijsopgave verplicht Brand Factory - MOA niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht of gedeeltelijke levering van zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
4. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
De overeenkomst tussen Brand Factory - MOA en de Klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opge- geven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Brand Factory - MOA derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Brand Factory - MOA dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.Indien Brand Factory - MOA gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan Brand Factory - MOA ter beschikking heeft gesteld.Levering geschiedt af bedrijf van Brand Factory - MOA, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Brand Factory - MOA gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Klant.Brand Factory - MOA heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.Brand Factory - MOA is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Brand Factory - MOA de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de heeft voldaan aan zijn (financiële) verplichtingen met betrekking tot de daaraan voorafgaande fase(n).Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook con- sequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Brand Factory - MOA zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Brand Factory - MOA gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Brand Factory - MOA bevoegde persoon en de Klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Brand Factory - MOA op en is voor de Klant evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Brand Factory - MOA een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Brand Factory - MOA gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Brand Factory - MOA daardoor direct of indirect ontstaan.Indien Brand Factory - MOA met de Klant een vaste prijs overeenkomt, dan is Brand Factory - MOA niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voor- zienbaar waren.Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Klant die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Brand Factory - MOA alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een be- voegdheid of een op Brand Factory - MOA rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Brand Factory - MOA passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Brand Factory - MOA daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.Brand Factory - MOA zal in geval er sprake is van een overeenkomst op afstand uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankel ijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:a. het bezoekadres van de vestiging van Brand Factory - MOA waar de consument met klachten terecht kan;b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duide- lijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbe- paalde duur is;f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
Brand Factory - MOA is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:- de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;- na het sluiten van de overeenkomst Brand Factory - MOA ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;- de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;- Indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Brand Factory - MOA kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Brand Factory - MOA gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Voorts is Brand Factory - MOA bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Brand Factory - MOA kan worden gevergd.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Brand Factory - MOA op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Brand Factory - MOA de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.Indien Brand Factory - MOA tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is Brand Factory - MOA gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.Indien de Klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Brand Factory - MOA gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoe- ding of schadeloosstelling is verplicht.In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling en/of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, verkeert de Klant van rechtswege in verzuim en staat het Brand Factory - MOA vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen en/of te ontbinden dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Brand Factory - MOA op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereser- veerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.
6. Herroepingsrecht bij overeenkomst op afstand
De Klant, die consument is, kan een overeenkomst op afstand met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden. Brand Factory - MOA mag de consument vragen naar de reden van herroe- ping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aan- gewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Brand Factory - MOA mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestel- proces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren; als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
7. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd bij overeenkomst op afstand
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Zo zal het beroep op herroeping door Brand Factory - MOA niet worden gehonoreerd indien mocht blijken dat de door haar geleverde producten door de consument reeds zijn bewerkt en/of beschadigd.De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Brand Factory - MOA hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
8. Uitoefening van het herroepingsrecht bij overeenkomst op afstand door de consument en kosten daarvan
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Brand Factory - MOA.Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Brand Factory - MOA. Dit hoeft niet als Brand Factory - MOA heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Brand Factory - MOA verstrekte redelijke en duidelijke instructies.Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Brand Factory - MOA niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Brand Factory - MOA aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
9. Verplichtingen van Brand Factory - MOA bij herroeping bij overeenkomst op afstand
Als Brand Factory - MOA de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangt van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.Brand Factory - MOA vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Brand Factory - MOA in rekening ge- bracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de her- roeping meldt. Tenzij Brand Factory - MOA aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product het ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.Brand Factory - MOA gebruikt voor terugbetaling hefzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
10. Overmacht
Brand Factory - MOA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Brand Factory - MOA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Brand Factory - MOA niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Brand Factory - MOA of van derden daaronder begrepen. Brand Factory - MOA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Brand Factory - MOA zijn verbintenis had moeten nakomen.Brand Factory - MOA kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.Voor zoveel Brand Factory - MOA ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Brand Factory - MOA gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
11. Betaling en incassokosten
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Brand Factory - MOA aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Brand Factory - MOA aangegeven. Brand Factory - MOA is gerechtigd om periodiek te factureren. Indien de Klant in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.Brand Factory - MOA heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.Brand Factory - MOA kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Brand Factory - MOA kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Brand Factory - MOA verschuldigde.Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten van 27 maart 2012 (Staatsblad 2012/142). Indien Brand Factory - MOA met betrekking tot een Klant, die geen consument is, echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk ge- maakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De Klant is over de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten eveneens de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
12. Eigendomsvoorbehoud
Alle door Brand Factory - MOA in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Brand Factory - MOA totdat de Klant alle verplichtingen uit alle met Brand Factory - MOA gesloten overeenkomst(en) volledig is nagekomen.Door Brand Factory - MOA geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, tenzij de verkoop plaatsvindt ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening van de Klant. De geleverde zaken mogen evenwel nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking.De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Brand Factory - MOA veilig te stellen.Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Brand Factory - MOA daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.De Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Brand Factory - MOA ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Brand Factory - MOA gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Klant zich er jegens Brand Factory - MOA bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.Voor het geval Brand Factory - MOA zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoor- waardelijke en onherroepelijke toestemming aan Brand Factory - MOA en door Brand Factory - MOA aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Brand Factory - MOA zich bevinden en die zaken terug te nemen.
13. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

De door Brand Factory - MOA te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Brand Factory - MOA kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Brand Factory - MOA verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of onei- genlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Brand Factory - MOA, de Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Brand Factory - MOA geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Brand Factory - MOA te wor- den gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Brand Factory - MOA te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Brand Factory - MOA in staat is adequaat te reageren. De Klant dient Brand Factory - MOA in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.Reclames worden niet in behandeling genomen indien het geleverde zich niet meer in originele staat bevindt, zoals bijvoorbeeld producten die reeds verwerkt of bewerkt zijn.Indien de Klant, die geen consument is, tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.Indien van een gebrek als bedoeld in lid 4 later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Brand Factory - MOA de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennis- geving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van Brand Factory - MOA, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen zaak aan Brand Factory - MOA te retourneren en de eigendom daarover aan Brand Factory - MOA te verschaffen, tenzij Brand Factory - MOA anders aangeeft. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onder- zoekskosten, aan de zijde van Brand Factory - MOA daar door gevallen, integraal voor rekening van de Klant.Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Brand Factory - MOA en de door Brand Factory - MOA bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
14. Aansprakelijkheid
Indien Brand Factory - MOA aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Brand Factory - MOA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Brand Factory - MOA is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.Indien Brand Factory - MOA aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Brand Factory - MOA beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.De aansprakelijkheid van Brand Factory - MOA is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorko- mend geval.Brand Factory - MOA is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Brand Factory - MOA aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Brand Factory - MOA toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.Brand Factory - MOA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste bespa- ringen en schade door bedrijfsstagnatie.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Brand Factory - MOA of zijn leidinggevende ondergeschikten.
15. Risico-overgang
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop de zaken in de macht van de Klant, of een door de Klant aangewezen derde, worden gebracht.Het vervoer van de zaken geschiedt voor rekening en risico van Brand Factory - MOA, tenzij de Klant voor eigen rekening een vervoerder inschakelt. In dat geval gaat het in lid 1 van dit artikel genoemde risico over op de Klant op het moment dat de zaken in de macht van de vervoerder zijn gebracht.
16. Vrijwaring
De Klant vrijwaart Brand Factory - MOA voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Brand Factory - MOA toerekenbaar is.Indien Brand Factory - MOA uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Brand Factory - MOA zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Brand Factory - MOA, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Brand Factory - MOA en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.
17. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Brand Factory - MOA partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.De rechter in de vestigingsplaats van Brand Factory - MOA is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Brand Factory - MOA het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
18. Vindplaats en wijziging voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatst de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Brand Factory - MOA.Brand Factory - MOA is gerechtigd deze algemene voorwaarden periodiek te herzien en te wijzigen.De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.